Đơn giá VLXD Tỉnh Kiên Giang - Năm 2013

Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2013

Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2013

Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2013

Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2013

Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2013

Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2013

Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2013

Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2013

Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2013

Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2013

Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2013

Đơn giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2013