Đơn giá VLXD Tỉnh Kiên Giang - Năm 2012

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/1 đến ngày 31/1 năm 2012

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/2 đến ngày 29/2 năm 2012

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/3 đến ngày 31/3 năm 2012

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/4 đến ngày 30/4 năm 2012

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/5 đến ngày 30/5 năm 2012

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/6 đến ngày 30/6 năm 2012

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/7 đến ngày 31/7 năm 2012

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/8 đến ngày 31/8 năm 2012

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/9 đến ngày 30/9 năm 2012

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/10 đến ngày 31/10 năm 2012

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/11 đến ngày 30/11 năm 2012

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/12 đến ngày 31/12 năm 2012