Đơn Giá VLXD Tỉnh Kiên Giang - Năm 2011

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 01 năm 2011.

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 26/01 đến ngày 13 tháng 02 năm 2011.

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 14/02 đến ngày 28 tháng 02 năm 2011.

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/03 đến ngày 15 tháng 03 năm 2011.

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 15/03 đến ngày 31 tháng 03 năm 2011.

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/04 đến ngày 29 tháng 04 năm 2011.

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 30/04 đến ngày 31/05 năm 2011

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 31/05 đến ngày 30/06 năm 2011

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/07 đến ngày 31/07 năm 2011

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/08 đến ngày 31/08 năm 2011

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/09 đến ngày 30/09 năm 2011

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/10 đến ngày 31/10 năm 2011

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 01/11 đến ngày 30/11 năm 2011