Đơn Giá VLXD Tỉnh Kiên Giang - Năm 2010

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 10 năm 2010.

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 11 năm 2010.

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 11 năm 2010.

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 12 năm 2010.

Đơn giá vật liệu xây dựng từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 12 năm 2010.