Hội nghị người lao động năm 2018

Written by 

          Ngày 17/03/2017, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang (gọi tắt là Công ty) tổ chức Hội nghị người lao động năm 2018. Hội nghị thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất năm 2017 và triển khai Kế hoạch năm 2018; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018...

         Trong năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo từ Đại Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đã quán triệt và cùng toàn thể người lao động của công ty đoàn kết thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kết quả đạt được trong năm như sau:

-       Kết quả sản xuất kinh doanh đạt 108,16% kế hoạch, lợi tức cổ đông 1,6%/tháng, lương bình quân 12.500.000 đồng/người/tháng.

-       Công tác tổ chức được chú trọng, trong năm Công ty đã rà soát sắp xếp lại nhân sự của các phòng, ban; Mở rộng được văn phòng đại diện Phú quốc.

-       Công ty tham gia đóng góp quỹ phúc lợi xã hội với tổng số tiền là 480 triệu đồng, nhận phụng dưỡng 02 mẹ Việt Nam anh hùng và tham gia nhiều hoạt động xã hội khác; Công ty luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, với doanh thu năm sau cao hơn năm trước; đảm bảo lợi tức của cổ đông, tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;

-       Công ty thường xuyên phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, công ty kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công ty và những cá nhân có những sáng kiến kỹ thuật áp dụng có hiệu quả trong hoạt động của công ty; đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, động viên người lao động cố gắng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

        Hội nghị thông qua và tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể năm 2018; bầu thành viên tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; thông qua Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2018; thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 và được 100% người lao động thống nhất biểu quyết.

 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6