Đại hội đồng cổ đông 2018

Written by 

        Sáng ngày 26/4/2018 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với sự có mặt của 56 cổ đông đại diện cho 12.395 cổ phần chiếm 73,34% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội.

        Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua các tờ trình, các báo cáo của Hội đồng quản trị và của Ban Kiểm soát Công ty với 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội tán thành, bao gồm:

  1.         Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
  2.         Báo cáo tổng hợp tài chính năm 2017;
  3.         Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017;
  4.         Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
  5.        Tờ trình về các nội dung :

       - Tờ trình trích lập quĩ năm 2017 và phương án trích lập các quĩ năm 2018.

       - Tờ trình việc chia cổ tức năm 2017, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2018.

       - Tờ trình báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm soát.

       - Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

       - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

       Tại Đại hội, 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát (Bà Đỗ Thị Phương Châu) do được đề bạt làm Kế toán trưởng Công ty. Đại hội đã tiến hành bầu 02 thành viên Ban kiểm soát với kết quả danh sách trúng cử như sau:: Ông Hà Trần Luân và bà Hà Thị Bích Loan.

Hình ảnh tại Đại hội

IMG 1446

              Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

IMG 0009

            Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

IMG 0009

            Bà Trần Thanh Thủy - Tổng Giám đốc Công ty thông qua Báo cáo kết quả SXKD 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018

IMG 0009

            Ông Đặng Thanh Song - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

IMG 0025

 

IMG 0019

            Bà Hà Thị Bích Loan - thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

IMG 0009

            Bà Đỗ Thị Phương Châu - Kế toán trưởng Công ty thông qua các Tờ trình: Trích lập Quĩ; Chia cổ tức;

                                    Báo cáo tài chính hợp nhất; Lựa chọn Công ty kiểm toán tài chính

IMG 0009

            Ý kiến của cổ đông tham dự Đại hội

IMG 0009

             Cổ đông bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát